PFC-VAKKOM

 

{Ia \w.

Poh-\-¡m-csâ t]cv

XkvXnI

1

tUm.-Po\ ctajv

Akn-Ìâv kÀP³

2

tUm.-P-b-Ip-am-cn.Fw

knhn kÀP³

3

tUm.-A-iz\n cmPv.-FÊv

Akn-Ìâv kÀP³

4

tUm.-k-cn-X.-F-Êv.

Akn-Ìâv kÀP³

5

{io.-kp-tcjv IpamÀ.-BÀ

-ko-\n-bÀ ¢mÀ¡v

6

{ioa-Xn.-kvan-X.-hn.sP

¢mÀ¡v

7

{io.-hn-t\m-Zv.-Fkv

Hm^okv Aä³Uâv

8

{io.-cm-[m-Ir-jvW³.-BÀ

ss{UhÀ t{K-UvþII

9

{io.-Zo-t\-iv.-Un.bp

^mÀa-knÌv t{K-UvþI

10

{io kt\-jvIp-amÀ.-FÊv

em_v sSIv\o-jy³ t{K-UvþII

11

{io.-in-h-Ip-amÀ.-_n.-F-kv.

Pq\n-bÀ em_v Akn-Ìâv

(hÀ¡nwKv Atd-©vsaâv)

12

{ioa-Xn.PnPn.-Pn.-BÀ

Hm]vXmÂanIv Akn-Ìâv

13

{ioa-Xn.teJ.-FÂ

Ìm^v t\gvkv t{K-UvþI

14

{ioa-Xn Zo]vXn.Pn

Ìm^v t\gvkv t{K-UvþI

15

{ioa-Xn knÂhn.Un

Ìm^v t\gvkv t{K-UvþI

16

{ioa-Xn iym-a.FÊv

Ìm^v t\gvkv t{K-UvþII

17

{ioa-Xn Bcy.-FÊv

Ìm^v t\gvkv t{K-UvþII

18

{ioa-Xn A\n-X-Ip-am-cn.-]n.

tlmkv]n-ä Aä³Uâv t{K-UvþII

19

{ioa-Xn kp-\n-X.hn

tlmkv]n-ä Aä³Uâv t{K-UvþII

20

{ioa-Xn APn-X.-F.

t\gvknwKv Akn-Ìâv

21

-{ioa-Xn en-kn.-_n.

t\gvknwKv AknÌâv

22

{ioa-Xn Kncn-P.FÊv

t\gvknwKv AknÌâv

23

{ioa-Xn lmPn-dm-_ohn.F

sP.-]n.-F-¨v.-F³

24

{ioa-Xn Pb-{in._n

,,

25

{ioa-Xn ssea.-BÀ

 

26

{ioa-Xn im´-Ip-am-cn.-BÀ

,,

27

{ioa-Xn sXtc-k.kn

,,

28

{ioa-Xn _nµp-dm-Wn.-sI.-BÀ

,,

29

{ioa-Xn kPo-\.F

,,

30

{ioa-Xn doP.-F³

,,

31

{ioa-Xn kp[m-Ip-am-cn._n

,,

32

{ioa-Xn kp\n-X.Fkv

,,

33

{ioa-Xn eo\.-BÀ

,,

34

{ioa-Xn Cµn-c.Pn

]n.-F-¨v.-F³.-

35

{ioa-Xn tim`.-Fkv

,,

36

{ioa-Xn im-´m-Ip-am-cn.sI

]n.-F-¨v.-F³.-Fkv

37

{io.-ss_-Pp-Ip-amÀ.-än.

sl¯v kq¸Àssh-kÀ

38

{io.-kp-tc{µ _m_p.-F.

sl¯v C³kvs]-IvSÀ

39

{ioa-Xn.-{io-tZ-hn.-F-kv.

sl¯v C³kvs]-IvSÀ

40

{io.-A-\n.-F-kv.

sl¯v C³kvs]-IvSÀ

41

{io.-A-cp¬ Bsd³kn

Pq\n-bÀ sl¯v C³kvs]-IvSÀ t{KUvþII(hÀ¡nwKv Atd-©vsaâv)

42

{io.-{ioIp-amÀ.F³

Pq\n-bÀ sl¯v C³kvs]-IvSÀ t{KUvþI

43

{io.-tKm-]-Ip-amÀ.sI

Pq\n-bÀ sl¯v C³kvs]-IvSÀ t{KUvþI

44

{io.-{]-tamZv

Pq\n-bÀ sl¯v C³kvs]-IvSÀ t{KUvþI

45

{io.-l-co-jv.Pn

Pq\n-bÀ sl¯v C³kvs]-IvSÀ t{KUvþI

46

{ioa-Xn.-Zo]m i¦À

Pq\n-bÀ sl¯v C³kvs]-IvSÀ t{KUvþI

47

{io.kmw shÃnw-KvS¬

Pq\n-bÀ sl¯v C³kvs]-IvSÀ t{KUvþI

48

{ioa-Xn.-A-½n-Wn-Ip«n

Pq\n-bÀ sl¯v C³kvs]-IvSÀ t{KUvþI

49

{io.-c-©p-tam³.-Pn.

Pq\n-bÀ sl¯v C³kvs]-IvSÀ t{KUvþI

50

{io.-In-c¬.-BÀ

Pq\n-bÀ sl¯v C³kvs]-IvSÀ t{KUvþI

 

 

 

 

NnInÕm k{¼-Zmbw

H.-]n.-sI-bÀ & sF.-]n.-sI-bÀ

aäp- tk-h-\-§Ä

IpSpw-_mtcmKy kÀth

A½-bp-tSbpw Ipªn-tâbpw BtcmKyw

KÀ`-Ime kwc-£Ww

{]Xn-tcm[ Ip¯n-h-bv¸p-IÄ

Iuam-c-{]m-b-¡m-cpsS BtcmKyw

kv¡qÄ BtcmKy ]cn-]mSn

BtcmKy hnZym-`ymkw

Z¼-Xn-am-cpsS cPn-kvt{S-j³

KÀ`-\n-tcm-[\ amÀ¤-§-fpsS hnX-c-Whpw D]-tZ--ihpw

s]mXp-P-\m-tcmKyw

]IÀ¨-hym[n \nb-{´-W-§Ä

IpSpw-_m-tcmKy kÀth

BtcmKy hnZym-`ymkw

Pohn-X-ssien tcmK \nb-{´Ww

A\y-kw-Øm\ sXmgn-em-fn-I-fpsS kwc-£Ww Dd-¸p-h-cp-¯pI

`£y Pe kpc£ ]cn-tim-[-\-bpw, BtcmKy hnZym-`ym-khpw

hb-dn-f¡ tcmK \nb-{´W ]cn-]mSn

ORS, kn¦v, Ab¬ & t^mfn-¡m-knUv KpfnI hnX-cWw

kmaqly \oXn hIp-¸p-ambn tNÀ¶v \S-¯p¶ ]cn-]mSn

Right to Information Act ( Officers )

സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ന്റെ കാര്യാലയം ,...

Course Particular

Sl.No. Course Name Annual...

Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, or in Latin:...

Emergency Enquiry

MCH Casualty (24 hrs) ph: 0471-2528300 MCH New OP Block (8.00 am - 02.00 pm) ph: 0471-2528469 OP SuperSpecialty Block (8:00 am - 5:00 pm) ph: 0471-2528548

Right to Information (RTI)

Contact us

Trivandrum Medical College,              
Medical College PO,
Thiruvananthapuram,
Kerala State. India PIN - 695 011
Phone no : + 91- 471 -2528386
Email id : principal@tmc.kerala.gov.in
Email id : principalmct@gmail.com

Powered by Socius IGB